DEPA โครงการสื่อส่งเสริมการใช้โซเชียล สร้างสรรค์ ปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ

Title : DEPA โครงการสื่อส่งเสริมการใช้โซเชียล สร้างสรรค์ ปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ
Description : Info graphic & motion graphic ที่นำเสนอสาระความรู้เรื่องสื่อออนไลน์ การรู้เท่าทันสื่อ และแนะนำแอปพลิเคชันที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงอายุ
Genre : Content Marketing
Release : 2022
Channel : Online
Director :
Casts :