Jobless สภาวะสุญญากาศ

Title : Jobless สภาวะสุญญากาศ
Description : จะเป็นอย่างไร เมื่อในอนาคต อาจจะมีหลายอาชีพที่หายไป และท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม และเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลทำให้เรา เจอสภาวะสุญญากาศในชีวิตหรือไม่
Genre : Documentary
Release : 10 มีนาคม 2018
Channel : ThaiPBS
Director :
Casts : พิชาพัฒน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์