Let There Be Light ครูปล่อยแสง

Title : Let There Be Light ครูปล่อยแสง
Description : รายการ Reality ตามติดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู จำนวน 12 คน โดยแต่ละกิจกรรมจะสร้างพื้นที่ให้ครูได้แสดง พลัง แสดงศักยภาพของตนเอง ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับผู้เรียนและถอดบทเรียนจากปัญหา ที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ
Genre : TV-Show
Release : 1 เมษายน 2021
Channel : ALTV
Director :
Casts :