SeniorSocialOnline อาวุโส โซเชียล

Title : SeniorSocialOnline อาวุโส โซเชียล
Description : รายการอาวุโส โซเชียล รายการที่สร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงผู้สูงวัย เข้าสู่สังคมออนไลน์ในปัจจุบัน โดยนำเสนอผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ซาร่าและแม่กุ้งพบเจอเรื่องราวบนโลกออนไลน์
และ สอดแทรกมุมมองของคนในสังคม รวมถึงคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่พูดถึงการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน
Genre : TV-Show
Release : 8 เมษายน 2022
Channel : ALTV
Director :
Casts :