GISTDA Insight Season 2

Title : GISTDA Insight Season 2
Description : รายการออนไลน์ที่มีเนื้อหาสะท้อนความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
Online TV show about the importance of space technology and geospatial
Genre : Content Marketing, Other
Release :  28 เมษายน 2023
Channel : Online
Director :
Casts : โจอี้ ชัยยุทธ กิติชัยวัฒน์