‘บริษัท วันนี้วันดี จำกัด’ ร่วมกับ ‘คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’ จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.

โดยจะเน้นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ เช่น ด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Work Integrated Learning) ด้านการวิจัยสร้างสรรค์ ด้านการพัฒนานักศึกษา รวมถึงด้านบริการวิชาการ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนให้มีการร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ การวิจัยสร้างสรรค์และวิชาการอื่น ๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างกัน

หวังว่าพวกเราชาว #วันนี้วันดี จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต และตอนนี้ก็ตื่นเต้นมาก อยากเจอน้อง ๆ แล้ว !!